Návštěvní řád DD

V zájmu zabezpečení majetku dětského domova, zamezení případného ohrožení fyzického a duševního zdraví dětí, znemožnění zneužití dokladů a dokumentace je zakázán volný pohyb všech osob, které nejsou zaměstnanci dětského domova, v celém objektu budov, zahrady a sadu.

Rodinní příslušníci, přátelé a kamarádi dětí (dále jen návštěva) mohou navštívit děti v dětském domově, pokud průběh jejich návštěvy a jejich chování nepřivodí změny v chování dítěte, následně přístup k plnění povinností ve škole a dětském domově a dále nenaruší celkový výchovný záměr dětského domova.

Vstup do prostorů rodinných skupin je zakázán bez předchozího souhlasu ředitelky (v její nepřítomnosti zástupce či vychovatele).

Návštěvy rodinných příslušníků se uskuteční na základě předem dohodnutého termínu, a to po včasném telefonickém sdělení nebo písemné zprávě, a to obvykle dva dny předem.

Sděluje se den a hodina příchodu, případně účel návštěvy. Návštěva probíhá v návštěvní místnosti či na jiném aktuálně určeném místě nebo na pozemku dětského domova po předchozím zápisu do Knihy návštěv.

Pouze se souhlasem ředitelky /vedoucí vychovatelky, sociální pracovnice/ lze uskutečnit návštěvu na pokoji dítěte.

V případě, že se jedná o návštěvu naléhavou, neodkladnou, takovou, která již přišla neohlášená, zodpovídá za projednání a průběh návštěvy ten, kdo ji přijímá. Každá návštěva bude tím, kdo ji přijímá, seznámena se zde uvedenými pravidly. Výtisk Návštěvního řádu je vložen do Knihy návštěv, kde návštěva zapíše jméno a příjmení navštíveného dítěte, dobu příchodu a odchodu, své jméno a příjmení (čitelně) a podepíše se. Tato kniha návštěv je uložena ve vstupní hale domova.

Děti lze navštěvovat v dětském domově:

– pracovní dny: od 16.00 do 17.30 hodin

– v sobotu, neděli, o svátcích a prázdninách: od 10.00 do 17.30 hodin.

Při příchodu bude návštěva vždy ústně informována o chování a přístupu k dítěti, za kterým přichází. Informace podá vychovatel nebo sociální pracovnice. V případě, že osoba, která se dostavila do dětského domova za účelem návštěvy, poruší zde uvedená pravidla návštěvního řádu, může být vyzvána k okamžitému opuštění objektu dětského domova. Podle Zákona 109/2002 Sb. bude také zakázána návštěva v případě jejího nevhodného chování, které by mohlo nepříznivě působit na výchovu dětí. Stejně bude postupováno i v případě, že na osobě, která přišla na návštěvu nebo si odváží dítě na povolenku, budou patrné známky požití alkoholu či omamných látek. Pokud návštěva neuposlechne výzvu, zajistí ředitelka/sociální pracovnice/vychovatel vyvedení této osoby přivoláním PČR.

Dodržování tohoto řádu je pro všechny zúčastněné a zaměstnance dětského domova závazné.

 

Mgr. Zdeňka Slavíková

ředitelka DD Dubá – Deštná

 

Důležité přílohy k přečtení:

Poučení_pro_rodiče – návštěvní řád DD DD 20.11.2017

Vnitřní předpis o podávání informací o dětech